VPIS V PRVI RAZRED

Vpis v 1. razred ureja Zakon o osnovni šoli (ZOsn).
Ministrstvo pristojno za šolstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

KDAJ POTEKA VPIS?

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu februarju  za naslednje šolsko leto.
Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2024 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2024/25 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2017 in jim je bilo po odločbi odloženo šolanje).

KAKO POTEKA VPIS?

Starši boste o vpisu obveščeni po pošti. V začetku meseca februarja boste prejeli vabilo za vpis v prvi razred vsi starši, katerih otrok ima v našem šolskem okolišu stalno ali začasno prebivališče.

PREPIS NA DRUGO ŠOLO

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

O vlogi za prepis odloča zaprošena šola po posvetovanju oz. pridobitvi soglasja matične šole.

PREPIS IZ DRUGE ŠOLE NA NAŠO ŠOLO

Starši otroka, ki ne stanuje v šolskem okolišu Osnovne šole Dutovlje ali Podružnične šole Tomaj, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, svojega otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis na Osnovno šolo Dutovlje. Osnovna šola Dutovlje bo o vlogi odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

 Starši, ki razmišljate o odložitvi šolanja otroka za eno leto:

  • o vaši nameri se posvetujte z otrokovo vzgojiteljico,
  • obvezno vpišite otroka v 1. razred v času vpisa,
  • ob vpisu se posvetujte s šolsko svetovalno delavko, ki vam bo razložila nadaljnji postopek,
  • do konca meseca februarja na šolo naslovite pisno vlogo za odložitev začetka šolanja,
  • poskrbite za nadaljnji vpis otroka v vrtec oziroma zagotovite otroku mesto v vrtcu še za eno leto.

V kolikor ima vaš otrok v vrtcu odločbo o usmeritvi oz. ga obravnava multidisciplinarni tim, nas o tem obvestite.

DOKUMENTACIJA
Vsi oddani obrazci  morajo biti podpisani s strani obeh staršev, v kolikor je to mogoče.
(V skladu z 51. členom Družinskega zakonika (DZ) o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odločata oba starša, razen če eden od staršev ni več živ ali ni znan ali če mu je odvzeta starševska skrb).

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci (in otroci v postopku odložitve šolanja) pisno povabljeni na sistematski zdravniški pregled v ZD Sežana.
Zdravniški pregledi bodo izvedeni predvidoma od meseca marca dalje.

 

Dostopnost