Šolska prehrana

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2018/2019:

--------------------------------------------------

Cene šolske prehrane, ki veljajo od 1. 9. 2018.

cena malice za učence 0,80 EUR
cena popoldanske malice za učence 0,65 EUR
cena kosila za učence od 1. do 3. razreda 2,70 EUR
cena kosila za učence od 4. do 9. razreda      2,80 EUR

Starši podpišejo pogodbo, v kateri so opredeljena naročila prehrane po dnevih v tednu. Morebitne spremembe starši sporočijo pisno oziroma podpišejo novo pogodbo. Učenec se na kosilo lahko prijavi še isti dan do 8. ure, vendar bo prijava sprejeta, če bo jedilnik to omogočal.

Odjave kosil in malic za naslednji dan so do 13.00:
na elektronski naslov prehrana-dutovlje@guest.arnes.si
ali
na telefon 040 514 620 (tudi SMS sporočilo)
ali
po faksu: 057318251

Odjave popoldanske malice za isti dan so do 8.00:
na elektronski naslov prehrana-dutovlje@guest.arnes.si
ali
na telefon 040 514 620 (tudi SMS sporočilo)
ali
po faksu: 057318251

Učenci od 1. do 3. razreda lahko prehrano odjavijo le s pisnim obvestilom staršev.

Izjemoma se učenec lahko prijavi na kosilo še isti dan do 8.00, če jedilnik to omogoča.

Tudi letos bomo sodelovali v nacionalnem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

ARHIV OBVESTIL

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Cene šolske prehrane, ki veljajo od 1. 9. 2017.

cena malice za učence 0,80 EUR
cena popoldanske malice za učence 0,65 EUR
cena kosila za učence od 1. do 3. razreda 2,70 EUR
cena kosila za učence od 4. do 9. razreda      2,80 EUR

Starši podpišejo pogodbo, v kateri so opredeljena naročila prehrane po dnevih v tednu. Morebitne spremembe starši sporočijo pisno oziroma podpišejo novo pogodbo. Učenec se na kosilo lahko prijavi še isti dan do 8. ure, vendar bo prijava sprejeta, če bo jedilnik to omogočal.
Odjave kosil in malic za naslednji dan so od 7.00 ure do 8.00 ure tekočega dne (pravočasna odjava) na elektronski naslov os-dutovlje@guest.arnes.si ali na telefon 040 176 790 in le v tem primeru starši prehrane ne plačajo. V primeru nepravočasne odjave starši prehrano plačajo. Šola ugotavlja prisotnost učencev vsak dan ob začetku pouka.

V primeru nepravočasne odjave lahko namesto učenca kosilo prevzamejo starši (velja za prvi dan odsotnosti).


Telefon za šolsko prehrano: 040 176 790

Tudi letos bomo sodelovali v nacionalnem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

--------------------------------------------------

OBVESTILO - pravica do subvencionirane šolske prehrane
(29. 8. 2017)

--------------------------------------------------

OBVESTILO za starše o subvenciji kosila - januar 2017

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci:
- ki se redno šolajo,
- so prijavljeni na kosilo in
- pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku. Za vsebinska vprašanja povezana z odločbami so še vedno pristojni centri za socialno delo.

--------------------------------------------------

OBVESTILO - subvencionirana šolska prehrana

Obveščamo vas, da je s 1. 1. 2016 v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.
Obvestilo

--------------------------------------------------

OBVESTILO staršem - 3. 6. 2014

Novosti v zvezi s subvencionirano prehrano


--------------------------------------------------

OBVESTILO staršem - 2. 9. 2013

Nova telefonska številka za šolsko prehrano: 040 176 790

--------------------------------------------------

OBVESTILO staršem - 30. 1. 2013

Obveščamo vas, da bo od 1. 2. 2013 dalje začel veljati nov Zakon o šolski prehrani.

Zakon v 25. in 26. Členu določa:
- da so do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v RS,
- da so do subvencije za kosilo upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

Povprečni mesečni dohodek je ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku. Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci pridobili subvencijo za malico oziroma kosilo, se ne spreminjajo oziroma veljajo do izteka.

Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku, veljavno na dan 31. 12. 2012, in v katerih je ugotovljen odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Tem učencem bo center za socialno delo izdal odločbo o upravičenosti po uradni dolžnosti predvidoma do konca januarja 2013, kar pomeni, da ni potrebno ponovno izdajati vlog.

Učenci, ki pravice do subvencije za malico nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku, morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oziroma kosila do 1. 2. 2013.

Okrožnica MIZKŠ

--------------------------------------------------

OBVESTILO staršem - 12. 6. 2012

S 1. 6. 2012 je pričel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (UR. I. RS, št. 40/12). Zakon med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 malice (vlogo za subvencijo za malico in kosilo je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo). To pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oziroma, da se subvencionira malica samo socialno najbolj ogroženim učencem.
Cena malice v šolskem letu 2012/2013 bo torej 0,80 EUR dnevno na učenca, razen za tiste, katerih starši bodo uveljavljali pravico do dodatne subvencije na CSD. Obstoječa odločba za dodatno subvencijo malice ali kosila velja do 30. 6. 2012, zato morate za naslednje šolsko leto ponovno oddati vlogo v mesecu avgustu na Center za socialno delo.

--------------------------------------------------

OBVESTILO - Novosti glede subvencionirane prehrane

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2012 določa, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri centru za socialno delo.

Novosti glede subvencionirane prehrane

Nova socialna zakonodaja (MDDSZ)

--------------------------------------------------

Cene šolske prehrane so enake kot v lanskem šolskem letu.

Cenik velja od 1. 9. 2010.

cena malice za učence 0,80 EUR *
cena popoldanske malice za učence 0,55 EUR
cena kosila za učence od 1. do 3. razreda 2,60 EUR
cena kosila za učence od 4. do 9. razreda      2,70 EUR
* splošna subvencija 0,50 EUR.

--------------------------------------------------

V skladu z zakonodajo vse starše seznanimo o možnosti subvencioniranja šolske prehrane. Vsak osnovnošolec ima tudi v šolskem letu 2011/2012 pravico do splošne subvencije za malico (0,50 EUR). Starši lahko uveljavljate tudi dodatno subvencijo za malico in subvencijo za kosilo.

--------------------------------------------------

Starši podpišejo pogodbo, v kateri so opredeljena naročila prehrane po dnevih v tednu. Morebitne spremembe starši sporočijo pisno oziroma podpišejo novo pogodbo. Učenec se na kosilo prijavi lahko še isti dan do 8. ure, vendar bo prijava sprejeta, če bo jedilnik to omogočal.
Odjave kosil in malic za naslednji dan so do 9. ure tekočega dne (pravočasna odjava) in le v tem primeru starši prehrane ne plačajo. V primeru nepravočasne odjave starši prehrano plačajo. Šola ugotavlja prisotnost učencev vsak dan ob začetku pouka in vsak dan sproti vodi evidenco o šolski prehrani (pravočasne odjave, nepravočasne odjave, dodatna naročila, prevzemanje obrokov, ...).

V primeru nepravočasne odjave lahko namesto učenca kosilo prevzamejo starši (velja za prvi dan odsotnosti).

Telefon za šolsko prehrano: 040 514 620

--------------------------------------------------

Na državnem nivoju bo organiziran projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.
Vključili se bomo v spremljajoče dejavnosti.

--------------------------------------------------

STARO OBVESTILO - sprememba zakonodaje glede šolske prehrane

Maja 2010 je bil sprejet Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre), ki na novo ureja področje šolske prehrane.
S 15. 6. 2010 je prenehal veljati Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah.

Zakon o šolski prehrani


--------------------------------------------------