Galerija   

Šolska knjižnica

--------------------------------------------------

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Knjižničarka se s svojim delom na različne načine vključuje v pouk in ostale dejavnosti.

Njen glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-informacijskih znanj in bralna značka - oblika vzpodbujanja leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce.
V šolskem letu 2017/2018 se pridružujemo projektu BRALNICE POD SLAMNIKOM.

V knjižnici se že vrsto let izvaja projekt BRALNA ZNAČKA. Učenci lahko dobijo sezname knjig v priloženi datoteki pod oznako BZ 1.-9.r.

Šolska knjižnica ima poleg knjižničnega fonda tudi bogat učbeniški sklad.
Šolska knjižnica deluje tudi na podružnični šoli v Tomaju.

--------------------------------------------------

Telefon knjižnice je 7318 256. (knjižničarka Loredana Štemberger)

--------------------------------------------------

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu se bo v šolskem letu 2017/2018 izvedla preusmeritev iz sistema WINKNJ v sistem COBISS.

--------------------------------------------------