Legenda kratic

--------------------------------------------------

... v šolskem letu 2017/2018:

--------------------------------------------------

Predmeti
SLJ slovenščina
MAT matematika
TJA tuji jezik: angleščina
LUM likovna umetnost
GUM glasbena umetnost
DRU družba
GEO geografija
ZGO zgodovina
DKE domovinska in državljanska kultura in etika
SPO spoznavanje okolja
FIZ fizika
KEM kemija
BIO biologija
NAR naravoslovje
NIT naravoslovje in tehnika
TIT tehnika in tehnologija
GOS gospodinjstvo
ŠPO šport

--------------------------------------------------

Izbirni predmeti *
II1 italijanščina
II2 italijanščina
II3 italijanščina
ŠZZ šport za zdravje
IŠP izbrani šport (nogomet / odbojka)
ŠSP šport za sprostitev
SPH sodobna priprava hrane
NPH načini prehranjevanja
UBE urejanje besedil
LS1 likovno snovanje I
LS2 likovno snovanje II
LS3 likovno snovanje III

--------------------------------------------------

Neobvezni izbirni predmeti *
N1A prvi tuji jezik - angleščina
N2I drugi tuji jezik - italijanščina
N2N drugi tuji jezik - nemščina
NŠP šport

* Navedeni so samo tisti predmeti, ki jih v šolskem letu 2017/2018 izvajamo na OŠ Dutovlje.

--------------------------------------------------

Povezave:
--------------------------------------------------

Ostale kratice
DSP dodatna strokovna pomoč
PB podaljšano bivanje
JV jutranje varstvo
TO / DU Tomaj / Dutovlje

--------------------------------------------------